Algemene voorwaarden

Waxoyl is een merk van Elgersma BV. 

 1. Definities en interpretatie
  1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de met een hoofdletter beginnende begrippen de navolgende betekenis:

Aflevering: het moment zoals bedoeld in
Artikel 5.5;

AV: deze algemene verkoopvoorwaarden van Elgersma;

Artikel: het betreffende artikel in deze AV;

Directe Schade: zijn uitsluitend (i) de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Elgersma aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, (ii) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op Directe Schade in de zin van deze AV en (iii) de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van Directe Schade in de zin van deze AV voor zover deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een voorkoming of een beperking;

Elgersma: Elgersma B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen, handelend onder o.a. de volgende handelsnamen: BOVAG Ledenwinkel, Elgersma Automotive Supply, WE-POWER;

Garantietermijn: heeft de betekenis zoals weergegeven in Artikel 9.1;

Goederen: de door Elgersma te verkopen en  leveren (onderdelen van) goederen op grond van de Overeenkomst;

Importeur: indien Klant een Merkdealer is, de importeur van het betreffende automerk waarvan Klant (mede) Merkdealer is;

Klant: de rechts- dan wel natuurlijke persoon die als  (potentiële) wederpartij van Elgersma bij de Overeenkomst optreedt;  

Merkdealer: de Klant die op grond van een overeenkomst met een Importeur gerechtigd is van een of meerdere automerken op enigerlei wijze dealer dan wel agent te zijn, variërend van het volledige dealerschap dan wel agentschap tot aan het gerechtigd zijn om originele onderdelen te verkopen en/of te plaatsen van het betreffende automerk, waarbij de betreffende Importeur in ieder geval zorg draagt voor de betaling aan Elgersma met betrekking tot door Klant gekochte Goederen.  

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Elgersma en Klant voor de verkoop en levering van Goederen en/of verrichten van Werkzaamheden, die tot stand komt met inachtneming van het bepaalde in Artikel 3; 

Partijen: Elgersma en Klant tezamen; en

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waar Elgersma voor is ingeschakeld door Klant of die om andere redenen door Elgersma zijn uitgevoerd voor Klant.

  1. Tenzij anders bepaald in deze AV of in de Overeenkomst:
 1. wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail, internet of EDI; en
 2. omvatten woorden die het enkelvoud aangeven tevens het meervoud en omgekeerd.
  1. Deze AV maken een onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen uit deze AV en de bepalingen in de Overeenkomst, gaan de bepalingen in de Overeenkomst voor. 
  2. Alle in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn indicatief en hebben nimmer te gelden als fatale termijnen. Het overschrijden van een dergelijke termijn vormt geen verzuim van de kant van Elgersma en is geen aanleiding voor het ontbinden van de Overeenkomst.
  3. De in deze AV en de Overeenkomst opgenomen rechten en vorderingen van Elgersma hebben te gelden naast de rechten en vorderingen die Elgersma op grond van de wet heeft jegens Klant in het geval van een tekortkoming in de nakoming of uit andere hoofde.
 1. Toepasselijkheid 
  1. Deze AV zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en offertes van Elgersma en maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij Elgersma als (potentieel) leverancier van Goederen en/of Werkzaamheden aan (een) Klant optreedt, ongeacht op welke wijze deze Overeenkomst tot stand komt.
  2. De toepasselijkheid van enige algemene- of (inkoop)voorwaarden of bedingen van Klant, onder welke benaming ook, wordt door Elgersma uitdrukkelijk van de hand gewezen en dergelijke algemene (inkoop)voorwaarden zijn dus niet van toepassing op de Overeenkomst.
  3. Wijzigingen van en aanvullingen op de AV gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De overige bepalingen van de AV blijven onverkort van kracht. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst waarvoor de wijziging en/of aanvulling expliciet is overeengekomen. 
  4. Indien Elgersma met Klant meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige AV, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of Elgersma dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.
  5. Indien Elgersma op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de AV niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
  6. Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.
 1. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
  1. Aanbiedingen en offertes van Elgersma zijn vrijblijvend, tenzij uit het betreffende document uitdrukkelijk blijkt dat het aanbod van Elgersma bindend is.
  2. Indien Elgersma een model of een demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. De te leveren Producten en/of Werkzaamheden kunnen kleine afwijkingen bevatten ten opzichte van het model of de demo.
  3. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat Klant de aanbieding of de offerte van Elgersma ongewijzigd en schriftelijk heeft aanvaard dan wel wanneer er wordt gestart met de uitvoering van de aanbieding.
  4. Een offerte of aanbieding van Elgersma is geldig voor één (1) maand. Indien na deze periode de offerte of aanbieding niet is geaccepteerd door Klant, vervalt deze offerte van automatisch, tenzij Elgersma schriftelijk afstand doet van deze bepaling. 
  5. Indien Klant een offerte van Elgersma heeft geaccepteerd, dan heeft Elgersma het recht de offerte binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
  6. Afspraken met of toezeggingen gedaan door ondergeschikten van Elgersma of tussenpersonen of derden die door Elgersma zijn ingeschakeld, zijn slechts bindend voor Elgersma indien Elgersma deze afspraken of toezeggingen schriftelijk aan Klant heeft bevestigd.
  7. Elgersma is gerechtigd, indien Elgersma dat wenselijk acht, bepaalde Werkzaamheden zonder kennisgeving aan of uitdrukkelijke toestemming van Klant door een door Elgersma aangewezen persoon of derde te laten uitvoeren.
  8. Klant garandeert alle door Elgersma benodigde gegevens correct en volledig aan Elgersma aan te leveren. Elgersma is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of schade die voortvloeit uit, of in verband met, incorrecte of onvolledige gegevens verstrekt door Klant aan Elgersma. 
 1. Koop, eigendom en risico
  1. Elgersma verkoopt, gelijk Klant koopt, de Goederen zoals beschreven in de Overeenkomst en draagt het eigendom van de Goederen over aan Klant met inachtneming van het bepaalde in Artikel 4.3. Elgersma behoudt het eigendom van de Goederen totdat Klant (i) de volledige vergoeding en (ii) de eventuele vorderingen (inclusief rente) wegens tekortschieten in de nakoming heeft voldaan aan Elgersma. 
  2. Het risico ten aanzien van de Goederen gaat over bij Aflevering. 
 1. Levering van Goederen
  1. Levering van de Goederen zal geschieden op de wijze, plaats en – met inachtneming van het bepaalde in Artikel 1.4 –  het tijdstip zoals aangegeven in de Overeenkomst.
  2. Elgersma streeft ernaar elke vertraging of verwachte vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Klant te melden.
  3. De levertijd gaat in op de laatste van de volgende tijdstippen:
 • de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
 • de dag van ontvangst door Elgersma van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie; of
 • de dag van ontvangst door Elgersma van hetgeen volgens de Overeenkomst door Klant als vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
  1. Indien het tijdstip waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, zal dit worden gezien als werkdagen, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag. 
  2. Het moment waarop de Goederen beschikbaar worden gesteld aan Klant wordt gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Goederen overgaat van Elgersma op Klant (“Aflevering”). Indien de Goederen niet kunnen worden geleverd op de afgesproken leverdatum, omdat Klant de Goederen weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen, wordt dit wel gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Goederen overgaat van Elgersma op Klant. In dit geval zal Elgersma gerechtigd zijn de Goederen op risico en voor rekening van Klant op te slaan. Elgersma zal de Goederen niet ter beschikking stellen tot Klant de additionele kosten van transport en opslag heeft voldaan. Indien Klant de Goederen niet binnen één (1) maand vanaf de oorspronkelijk afgesproken levering alsnog afneemt, zal Elgersma, na sommatie, gerechtigd zijn de Goederen aan andere klanten te leveren of zich anderszins te ontdoen van de Goederen, onverminderd Elgersma’s recht om de kosten in verband met het opslaan van de Goederen en de niet-afname door Klant, alsmede eventuele schade, op Klant te verhalen
  3. De levering van Goederen met een orderbedrag van of kleiner dan € 75,- ex BTW geschiedt Ex Works conform de Incoterms 2020. Hierbij berekent Elgersma order- en verzendkosten van € 8,90 aan Klant. 

De levering van Goederen met een orderbedrag van meer dan € 75,- ex BTW geschiedt Delivered Duty Paid conform de lncoterms 2020.

 1. Annulering 
  1. Klant kan een Overeenkomst enkel annuleren met schriftelijke toestemming van Elgersma.
  2. Elgersma mag om haar moverende redenen een (reeds bevestigde) bestelling voor Goederen/of Werkzaamheden annuleren. Elgersma mag een bestelling annuleren indien, maar niet uitsluitend:
  1. er sprake is van een foutieve prijs (kennelijke vergissing);
  2. Elgersma de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren bestelling niet te kunnen waarborgen; en
  3. Elgersma de overtuiging heeft dat de bestelling niet aan de verwachting van Klant zal voldoen.
  1. Elgersma zal schriftelijk kenbaar maken indien zij de bestelling wil annuleren. Indien Klant in de situaties genoemd onder Artikel 6.2 sub (b) en (c) toch uitvoering wenst van de bestelling, dan vervalt het recht van reclame, vervanging en restitutie van Klant.
 1. Adviezen
  1. De door Elgersma verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden Elgersma niet.
  2. Elgersma is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of schade die voortvloeit uit, of in verband met, informatie en/of advisering op de website en/of documentatie van Elgersma.
 1. Onderzoeksplicht en vervaltermijn
  1. 8.1.Klant dient een gebrek met betrekking tot de geleverde Goederen schriftelijk te melden aan Elgersma binnen een termijn van:
 1. tien (10) kalenderdagen na Aflevering indien het gebrek bij Aflevering zichtbaar was of redelijkerwijs had moeten zijn opgemerkt; en
 2. tien (10) kalenderdagen nadat Klant een bij Aflevering niet zichtbaar gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, maar in alle gevallen uiterlijk binnen drie (3) maanden na Aflevering.
  1. Klant is daarnaast gehouden binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen tien (10) kalenderdagen na Aflevering, te onderzoeken of de afgeleverde Goederen qua aantal en hoedanigheid beantwoorden aan de Overeenkomst en – indien dit niet het geval is – dit schriftelijk bij Elgersma te melden. 
  2. Klant dient een gebrek met betrekking tot de uitgevoerde Werkzaamheden en/of het daarmee corresponderende factuurbedrag Schriftelijk te melden aan Elgersma binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de voltooiing van de Werkzaamheden, dan wel binnen tien (10) kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming, maar in alle gevallen uiterlijk binnen drie (3) maanden na voltooiing Werkzaamheden, indien Klant aantoont dat de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder ontdekt kon worden.
  3. Het recht van Klant zich te beroepen op de gebrek(en) ten aanzien van de Goederen en/of Werkzaamheden vervalt na het verstrijken van de in dit Artikel 8 genoemde termijnen. 
  4. Elgersma moet in staat worden gesteld de klacht van Klant binnen een redelijke termijn te onderzoeken, zulks naar het oordeel van Elgersma.
  5. Ingediende klachten geven Klant niet de bevoegdheid de betaling op te schorten.
  6. In geval van een gegronde klacht kan Elgersma ervoor kiezen de in rekening gebrachte vergoeding aan te passen, de afgekeurde Goederen en/of Werkzaamheden kosteloos te verbeteren of opnieuw te verrichten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen terugbetaling naar evenredigheid van de reeds door Klant betaalde vergoeding.
  7. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien: 
  1. het aankoopbewijs van de Goederen en/of Werkzaamheden niet beschikbaar is voor inspectie door Elgersma;
  2. er sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht;
  3. een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt of ter beschikking gesteld door Klant;
  4. de Goederen door derden zijn gerepareerd of bewerkt;
  5. de Goederen niet conform de door Elgersma afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, manuals e.d. zijn gebruikt.
 1. Garanties 
  1. Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8, garandeert Elgersma dat de Goederen op het moment van Aflevering en gedurende een periode van zes (6) maanden daarna (de “Garantietermijn”):
 1. voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde specificaties;
 2. voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen gebruiksbestemming; en
 3. vrij zijn van gebreken, die niet zijn ontstaan door slijtage, ondeskundig gebruik door Klant of externe factoren waarop Elgersma geen invloed heeft.
  1. 3.2.In geval de Goederen gedurende de Garantietermijn niet voldoen aan de bovenstaande garanties, zal Elgersma naar haar keuze hetzij (i) vervangende Goederen leveren, (ii) de gebrekkige Goederen herstellen of (iii) aan Klant naar evenredigheid van het betaalde bedrag voor de Goederen crediteren. Als gebrekkige prestatie worden niet beschouwd geringe afwijkingen in gewicht, maat, kleur en afwerking, tenzij Partijen hieromtrent  uitdrukkelijk specifieke afspraken hebben gemaakt.
  2. Het bepaalde in dit Artikel 9 heeft te gelden met uitsluiting van alle overige (wettelijke) rechten en vorderingen van Klant.
 1. Prijs en betaling 
  1. Klant is de prijs voor de Goederen en Werkzaamheden verschuldigd zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst, is deze prijs in euro, exclusief BTW en eventuele overige heffingen en/of belastingen.
  2. Elgersma is gerechtigd de prijs of het tarief te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk aangevuld en/of gewijzigd dient te worden, in welk geval Elgersma Klant zal inlichten over de financiële gevolgen van de wijzigingen en/of aanvullingen.
  3. Klant kan geen rechten ontlenen aan bonussen, kortingen of aanbiedingen die in het verleden door Elgersma zijn gegeven. 
  4. Elgersma zal haar facturen voor de Goederen verzenden na Aflevering van de Goederen en voor de Werkzaamheden verzenden voorafgaand aan de aanvang van de Werkzaamheden, aan Klant onder vermelding van het ordernummer. 
  5. Alle facturen worden geadresseerd aan het in de Overeenkomst genoemde adres van Klant of – indien van toepassing – Importeur.
  6. Klant of – indien van toepassing – Importeur zal de facturen binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum betalen. 
  7. Elgersma is gerechtigd om haar Werkzaamheden dan wel levering van de Goederen op te schorten -ook als er een vaste levertermijn is overeengekomen- indien Klant nog niet alle facturen volledig heeft betaald. 
  8. Klant is respectievelijk niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van betaling van enig bedrag, ingeval zij op grond van welke titel dan ook, een vordering heeft respectievelijk hebben dan wel meent respectievelijk menen te hebben op Elgersma.
 1. Ontbinding 
  1. Elgersma heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval:
 1. Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dit voor hem wordt aangevraagd, of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 
 2. Klant zijn faillissement aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement wordt verklaard; en 
 3. van een tekortkoming van Klant in de nakoming van een wezenlijke verplichting, die – indien verzuim niet reeds van rechtswege is ingetreden – niet binnen tien (10) kalenderdagen na een schriftelijke ingebrekestelling van Elgersma door Klant is gezuiverd. De betalingsverplichting van Klant heeft daarbij in ieder geval steeds te gelden als een wezenlijke verplichting;
 4. Klant een regeling met schuldeisers op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangaat.
  1. Klant doet hierbij uitdrukkelijk afstand van zijn recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden of te (laten) vernietigen.
  2. In geval zich een van de situaties zoals omschreven in Artikel 11.1 zich voordoet zijn alle openstaande vorderingen van Elgersma op Klant direct opeisbaar.

  

 1. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Elgersma kan jegens Klant slechts aansprakelijk worden gesteld voor Directe Schade aan de zijde van Klant, veroorzaakt door een (onderling verbandhoudende reeks) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. De aansprakelijkheid van Elgersma is beperkt tot het bedrag dat in de desbetreffende situatie door de verzekeringsmaatschappij van Elgersma wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Elgersma beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Klant in rekening is gebracht. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor een duur langer dan twaalf (12) maanden, dan is de aansprakelijkheid van Elgersma beperkt tot het bedrag van de vergoeding dat in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan Klant in rekening is gebracht. De aansprakelijkheid bedraagt in ieder geval nooit meer dan een bedrag van € 100.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een onderling verbandhoudende reeks schadeveroorzakende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
  2. Schade waarvoor Elgersma aansprakelijk gehouden kan worden, dient door Klant binnen tien (10) kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Elgersma gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Elgersma is gerechtigd de schade van Klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de ondeugdelijke Goederen en/of de ondeugdelijk uitgevoerde Werkzaamheden, indien en voor zover mogelijk.
  3. Elgersma is niet aansprakelijk voor:
  1. schade die Klant of derden lijden als gevolg van door Klant aan Elgersma verstrekte onjuiste, onvolledige of niet of niet-tijdig verstrekte informatie of documentatie, dan wel anderszins als gevolg van een handelen of nalaten van Klant;
  2. schade die Klant of derden lijden als gevolg van handelen of nalaten van door Elgersma ingeschakelde hulppersonen (waaronder niet inbegrepen de werknemers van Elgersma), ook indien deze hulppersonen werkzaam zijn bij een aan Elgersma gelieerde onderneming;
  3. schade die Klant of derden lijden als gevolg van de (gedeeltelijke) uitvoering van de Werkzaamheden dan wel levering van de Producten door derden;
  4. bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade geleden door Klant of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een onderbreking van de algemene bedrijfsvoering van Klant.
  1. De bestuurders en alle personen die voor Elgersma werkzaam zijn of zijn geweest, zijn volledig vrijgesteld van alle (persoonlijke) aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens of door de uitvoering van de Overeenkomst met uitzondering van aansprakelijkheid wegens opzet of grove schuld.
  2. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vervallen alle aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze AV twaalf (12) maanden nadat Klant bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
  3. Klant vrijwaart Elgersma van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de door Elgersma geleverde Goederen en vergoedt alle schade die Elgersma dientengevolge lijdt.
  4. De bepalingen van dit Artikel betreffen zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Elgersma jegens Klant.
 1. Overmacht
  1. Indien Elgersma de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een niet aan Elgersma toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van werknemers van Elgersma, uitval van het computernetwerk, storingen bij de leveranciers, oorlogssituatie, een pandemie of de gevolgen daarvan (lockdowns) etc., worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Elgersma alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Bovendien is Elgersma gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door dit schriftelijk aan Klant mee te delen, zonder dat Elgersma daarvoor enige schadevergoeding aan Klant verschuldigd is.
  2. Indien een situatie als bedoeld in Artikel 13.1 langer dan drie (3) maanden duurt, is Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
  3. Indien Elgersma bij het intreden van de overmachtssituatie de Goederen reeds gedeeltelijk heeft afgeleverd dan wel de Werkzaamheden reeds gedeeltelijk heeft uitgevoerd, is Elgersma gerechtigd voor de geleverde Goederen en/of uitgevoerde Werkzaamheden een factuur te sturen en is Klant gehouden deze factuur te voldoen.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Elgersma geleverde Goederen blijven eigendom van Elgersma, totdat Klant alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
  2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Goederen te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren, tenzij dit gebeurt met voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elgersma. Dit artikel heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW. 
 1. Intellectueel Eigendomsrecht
  1. Het intellectueel eigendomsrecht op de documenten die Elgersma in het kader van de Overeenkomst gebruikt en/of ter beschikking stelt, te weten adviezen, formats, werkmethoden, presentaties, beeldmateriaal, bestanden, brochures e.d. berust op Elgersma. Niets in de Overeenkomst of in deze AV heeft betrekking op de overdracht van het intellectueel eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders bepaald.
 1. Gegevensbescherming
  1. Elgersma gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
  2. Klant staat in voor de juistheid van de door of namens haar aan Elgersma verstrekte (persoons)gegevens en informatie.
  3. Voor zover en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt door Elgersma ten behoeve en in opdracht van Klant, kwalificeert Klant als verwerkingsverantwoordelijke en Elgersma als verwerker. In dit kader sluiten Elgersma en Klant een verwerkersovereenkomst.
  4. In geval van een datalek verleent Klant, indien nodig en in redelijkheid, medewerking aan Elgersma, zodat deze tijdig kan voldoen aan zijn meldingsplicht conform de AVG-bepalingen.
 1. Overige bepalingen
  1. Partijen zullen informatie die in het kader van de Overeenkomst tussen Partijen wordt uitgewisseld en waarvan ofwel de verstrekkende Partij heeft aangegeven dat deze informatie als vertrouwelijk dient te worden beschouwd ofwel deze informatie in redelijkheid als vertrouwelijk dient te worden beschouwd, geheim houden en niet anders gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
  2. Partijen zijn niet gerechtigd de (rechten en verplichtingen uit de) Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. De toestemming verlenende Partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Deze AV en alle Overeenkomsten tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is expliciet uitgesloten. 
  2. Alle geschillen die voorvloeien uit of samenhangen met deze AV en de Overeenkomsten zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland. 
  3. Deze AV zijn in de meerdere talen beschikbaar. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze AV, prevaleert de Nederlandse tekst echter te alle tijden.